Nařízení Státní veterinární správy 5.3.2009

  • 5. března 2009
  • 5 minut čtení
  • 3295
Č.j. 2009 / 1044 / SVS Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1266/2007 o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce, ve znění pozdějších předpisů

mimořádná veterinární opatření:

Článek I.

Dnem 13. 3. 2009 se chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců, chovaných jako hospodářská zvířata nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR, za těchto podmínek a požadavků:

1) K očkování a přeočkování musí být použita pouze inaktivovaná vakcína určená k očkování proti katarální horečce ovcí vyvolané virem katarální horečky ovcí sérotyp 8 – ZULVAC® 8 Bovis pro skot a ZULVAC® 8 Ovis pro ovce a kozy (dále také „očkovací látka“).

2) Opakované očkování zvířat, která byla již proti katarální horečce ovcí očkována, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2009. U těchto zvířat se již další přeočkování neprovádí.

3) Očkování zvířat, která dosud nebyla proti katarální horečce ovcí očkována, musí být provedeno nejpozději do 30. 4. 2009. Přeočkování zvířat musí být provedeno ve lhůtě stanovené výrobcem očkovací látky. Očkování nově narozených zvířat, která po 30. 4. 2009 dosáhnou stáří 3 měsíců, musí být provedeno vždy nejpozději do 3 měsíců, které uplynuly od předcházejícího očkování.

4) Zabezpečit provedení povinného očkování a přeočkování soukromým veterinárním lékařem.

4) U mláďat narozených od očkovaných matek zajistit neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informovat písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

5) V případě přemístění očkovaných zvířat na jiné hospodářství informovat chovatele – příjemce o skutečnosti, že jsou zvířata očkována očkovací látkou a předat mu písemné údaje o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky.

Článek II.

Soukromým veterinárním lékařům provádějícím povinné očkování a přeočkování proti viru katarální horečky ovcí sérotypu 8 se stanoví tyto podmínky a požadavky:

1) Soukromý veterinární lékař obdrží očkovací látku po uzavření smlouvy o provedení odborné veterinární činnosti s příslušnou KVS, které v souladu s ustanovením § 61 odstavec 1 písm. a) veterinárního zákona oznámil zahájení činnosti. Minimálními obsahovými náležitostmi této smlouvy musí být počet odebraných dávek očkovací látky a balení očkovací látky pro jednotlivé druhy zvířat, pevná cena za očkování, lhůta, ve které soukromý veterinární lékař musí KVS vrátit nepoužitou očkovací látku, záruka soukromého veterinárního lékaře za řádné zacházení s očkovací látkou v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky a sankce za nedodržení ustanovení smlouvy.

2) Provést očkování a přeočkování v souladu s příbalovou informací výrobce očkovací látky. Očkovaná zvířata musí být v den očkování klinicky zdravá.

3) O provedeném očkování a přeočkování učinit záznam do evidence chovatele na hospodářství s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.

5) V případě očkování skotu učinit záznam do průvodního listu skotu, kde uvede datum očkování a přeočkování a název očkovací látky ve formátu VacBT-datum očkování.

6) Předložit KVS nejpozději do 14 dnů od provedení očkování nebo přeočkování chovatelem odsouhlasené a podepsané potvrzení.

Článek III.

1) Chovateli, který přijal očkovaná zvířata, se nařizuje provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, identifikačních čísel zvířat, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky.

2) Chovatel – příjemce mláďat narozených od očkovaných matek zajistí neprodlené vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození. V případě přemístění těchto mláďat na jiné hospodářství informuje chovatel písemně chovatele – příjemce o skutečnosti, že zvířata pocházejí od očkovaných matek.

Článek IV.

Chovatelům očkovaných zvířat se nařizuje v případě úhynu očkovaného zvířete, zmetání a/nebo zjištění klinických příznaků infekčního onemocnění do 7 dnů po datu očkování zvířat oznámit neprodleně tuto skutečnost místně příslušné KVS, která provede epizootologické šetření s případným odběrem vzorků pro laboratorní vyšetření. Podání učiní písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Článek V.

KVS může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřeném pásmu v těchto případech:
- jedná se o býky, kteří budou nejpozději 31. 12. 2009 poraženi na jatkách,
- jedná se o skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, kteří budou nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezeni do třetí země,
- jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí a býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků.

Článek VI.

Státní veterinární správa může na základě písemné žádosti chovatele po posouzení rizik a vyhodnocení situace povolit výjimku z nařízeného povinného očkování v uzavřené pásmu v ostatních případech neuvedených v článku V.

Článek VII.

Toto nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatření v souladu s ustanovením § 76 odstavec 4 veterinárního zákona nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.

Dnem 12. 3. 2009 se ruší nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č.j. 2008/428/SVS ze dne 22.12.2008.

V Praze dne 5. března 2009

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.