K nařízení SVS ČR č. j. 2009/1044/SVS 5.3.2009

  • 5. března 2009
  • 4 minuty čtení
  • 3276
Dne 5. 3. 2009 nařídila Státní veterinární správa ČR mimořádná veterinární opatření, kterými nařizuje povinné očkování proti katarální horečce ovcí v uzavřeném pásmu katarální horečky ovcí v ČR. Toto nařízení nahradilo původní nařízení č. j. 2008/428/SVS ze dne 22. 12. 2008.

Výše uvedené nařízení nařizuje mj. všem chovatelům skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců provést počínaje dnem 13. 3. 2009 opakované očkování zvířat, která již byla proti katarální horečce ovcí vakcinována, a to nejpozději do 30. 4. 2009. Ve stejné lhůtě musí být provedeno i očkování zvířat, která dosáhla věku 3 měsíců a dosud očkována nebyla, s tím, že tato zvířata je nutné po 21 dnech přeočkovat.


Současně toto nařízení nařizuje chovateli další povinnosti – provést písemný záznam do vlastní evidence s uvedením počtu očkovaných zvířat, jejich identifikačních čísel, data očkování a přeočkování a názvu očkovací látky. V případě, že chovatel bude přemísťovat očkovaná zvířata na jiné hospodářství, má povinnost prokazatelně informovat příjemce zvířat o provedeném očkování a předat mu písemnou informaci o datu provedeného očkování a názvu očkovací látky. V případě přemístění mláďat od vakcinovaných matek musí chovatel zajistit vedení evidence těchto mláďat po dobu 90 dnů od jejich narození a v případě jejich přemístění na jiné hospodářství musí písemně informovat příjemce zvířat o skutečnosti, že mláďata pocházejí od vakcinovaných matek.


Čl. 5 tohoto nařízení pak vyjmenovává možnosti, kdy může krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele povolit výjimku z nařízeného povinného očkování. Nařízení připouští následující možnosti: (1) jedná se o býky, kteří budou nejpozději do 31. 12. 2009 poraženi na jatkách; (2) jedná se o skot, ovce a kozy starší 3 měsíců chovaných jako hospodářská zvířata, kteří budou nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti vyvezeni do třetí země; (3) jedná se o plemenné býky na schválených inseminačních stanicích, jejichž sperma je určené k obchodování s jinými členskými státy nebo k vývozu do třetích zemí, býčky určené do odchoven plemenných býků a v odchovnách plemenných býků. Formulář žádosti je k dispozici na http://www.svscr.cz/download.php?idx=3499. Pro ovce a kozy přichází tedy v úvahu pouze druhá možnost, s tím že zvířata z výjimky musí být skutečně do zmíněných 3 měsíců vyvezena do třetích zemí (pozor: ne obchodována s jinými členskými státy!), po uplynutí této lhůty musí být naočkovávána. Na zvířata, kterým byla již jednou výjimka udělena, nebude možno podat novou žádost o další výjimku.
O všech ostatních případech žádostí o výjimku (např. velmi aktuální pozdní stádium březosti stáda, období bahnění nebo rané laktace) bude podle článku 6 nařízení rozhodovat přímo Státní veterinární správa ČR, proto je třeba žádost posílat přímo na SVS ČR (Slezská 7, 120 00 Praha 2).

Zároveň bych rád požádal (za ovčáky) všechny chovatele, aby veškeré nežádoucí účinky po použití vakcíny hlásil jejich soukromý veterinární lékař na Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. V současné době probíhá v Evropě centrální registrační řízení vakcíny Zulvac 8 Bovis inj. a Zulvac 8 Ovis inj. a tyto poklady jsou pro další použití vakcíny nepostradatelné. Prozatím všichni shromažďujeme zkušenosti, co „udělala“ podzimní vakcinace v našich stádech a musím říci, že zejména v případech, kdy chovatelé připouštěli v průběhu vakcinace nebo během 1 až 2 týdnů po vakcinaci nebo revakcinaci, nejsou tyto zkušenosti zrovna radostné (ztráta plodnosti na obahněné bahnice, velmi výrazné prodloužení období bahnění, v některých případech přechodná ztráta plodnosti beranů nebo snížená životaschopnost jehňat). Nakolik byly tyto problémy způsobené nařízeným očkováním, bude však prokazatelné až z prvních letošních výsledků kontroly užitkovosti.
Pokud má někdo z nařízeného očkování obavy, rozhodně nedoporučuji vakcinaci neprovést (bez vyhovění chovateli rozhodnutí o výjimce). Neprovedením vakcinace chovatel porušuje nařízená mimořádná veterinární opatření a vystavuje se sankci do výše 50 tis. Kč pro fyzickou nepodnikající osobu nebo do výše 2 mil. Kč pro fyzickou podnikající nebo právnickou osobu.

Axmann Radek, MVDr.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.