Zákony a vyhlášky

Zákon o zemědělství č. 252/1997 Sb., přispívá k tvorbě podmínek pro udržování výrobního potenciálu zemědělství nepřímými podporami, přímou podporou, podpůrnými programy a vytvářením podmínek pro cenovou stabilizaci trhu se zemědělskými komoditami, zejména pomoci skladištních poukázek, termínovaných obchodů, certifikaci veřejných skladů obilí a podporou fungování komoditních burz (účinnost od 12.11.1997).
* Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), o působnosti orgánů veterinární péče (účinnost od 28.9.1999).
* Vyhláška č. 286/1999 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a transitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu (účinnost od 1.1.2000).
* Vyhláška č. 287/1999 Sb., Ministerstva zemědělství, o veterinárních požadavcích na živočišné produkty (účinnost od 1.1.2000).
* Zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů. Předmětem tohoto zákona je ochrana před zvýšenými dovozy, ochrana před dovozem některých zemědělských výrobků a potravin, ochrana rozvíjejících se výrobních odvětví, licenční řízení. Tímto zákonem se ruší § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ( zároveň se tím ruší nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství), ruší se vyhláška 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb a další vyhlášky účinnost od 1.7.2000).
* Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů ( plemenářský zákon ). ( účinnost od 1.1.2001).
* Vyhláška č. 134/2001 Sb, Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz (účinnost od 19.4.2001)
* Vyhláška č. 471/2000 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých zákonů - plemenářský zákon (účinnost od 1.1.2001).
* Vyhláška č. 33/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat (účinnost od 26.1.2001).
* Zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Na něj navazuje vyhláška č. 245/1996 Sb, která upravuje podmínky ochrany zvířat při porážení ( účinnost od 29.5.1992).
* Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon vytváří právní základ pro založení intervenční agentury, jejímž úkolem bude zajištění realizace společné agrární politiky EU v českém agrárním sektoru (účinnost od 11.8.2000).
* Zákon č. 244/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech (účinnost od 1.1.2001).
* Vyhláška č. 451/2000 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. (účinnost od 1.1.2001).
* Vyhláška č. 296/2000 Sb., Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, distribuční praxe a podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv (účinnost od 28.8.2000).
* Vyhláška č. 234/2000 Sb., Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky (účinnost od 1.8.2000).
* Vyhláška č. 504/2000 Sb., Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv (účinnost od 1.1.2001).
* Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů (účinnost od 1.10.2000).
* Vyhláška č.326/2001Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i), a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich (účinnost od 30.8.2001).
* Vyhláška č. 124/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků (účinnost od 1.5.2001).
* Nařízení č. 27/2002 Sb., vlády České republiky, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat ( účinnost od 1.1.2003)
* Nařízení vlády č. 505/2000 Sb. podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, který stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování (účinnost od 1.1.2001).
* Zákon č. 306/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. (V § 4 a se stanovuje povinnost klasifikace jatečných zvířat systémem SEUROP) (účinnost od 1.1.2001).
* Vyhláška č. 442/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz (účinnost od 31.12.2001).
* Vyhláška č. 191/2002 Sb., Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství ( účinnost od 1.6.2002 )

České normy týkající se chovu ovcí a koz

ČSN 46 6006-3
Označování hospodářských zvířat. Část 3:
Označování ovcí
Vydána 1994-09
ICS 65.020.30
Cenová skupina 5
Katalog 17115

ČSN 46 6006-4
Označování hospodářských zvířat. Část 4:
Označování koz
Vydána 1994-09
ICS 65.020.30
Cenová skupina 5
Katalog 17116

ČSN 46 6210
Plemenné, chovné a užitkové ovce
Vydána 2000-06
ICS 65.020.30
Cenová skupina 408
Katalog 59122

ČSN 46 6213
Kontrola užitkovosti ovcí
Vydána 1994-09
Změna *1.1.99
ICS 65.020.30
Cenová skupina 7
Katalog 17117

ČSN 46 6214
Kontrola dědičnosti ovcí
Schválena 1980-08-13
Účinnost 1982-02-01
ICS 65.020.30
Cenová skupina 3
Katalog 29053

ČSN 46 6220
Klasifikace těl jatečných ovcí
Vydána 2000-07
ICS 65.020.30
Cenová skupina 408
Katalog 59554

ČSN 46 6222
Potná ovčia vlna československého póvodu
Schválena 1989-11-15. Účinnost 1991-01-01
ICS 65.020.30 59.060.10
Cenová skupina 7
Katalog 29054

ČSN 46 6230
Plemenné, chovné a užitkové kozy
Schválena 1986-04-29
Účinnost 1987-08-01
ICS 65.020.30
Cenová skupina 5
Katalog 29055

ČSN 46 6231
Inseminace koz
Vydána 1995-01
ICS 65.020.30
Cenová skupina 7
Katalog 17193

ČSN 46 6233
Kontrola užitkovosti koz
Vydána 1994-09
ICS 65.020.30
Cenová skupina 7
Katalog 17118

Vysvětlivky k údajům o normách

1. Označení normy

1. U původních ČSN se označení skládá ze značky ČSN (u předběžných norem ČSN P) a čísla normy. V případě, že je rozdělena do samostatných částí, pokračuje označení normy číslem části normy uvedeným za pomlčkou a v případě, že je část normy ještě dále rozdělena do podčástí uvádí se číslo podčásti za další pomlčku (např. ČSN 27 7906,CSN 34 7010-3, ČSN 36 1550-2-11);
2. V případě, že % ČSN přejímá evropskou nebo mezinárodní normu (popř. jiný dokument) bez jakýchkoliv změn, doplňků a úprav v textu přejímané normy, označení české normy se skládá ze značky ČSN a označení (značky a čísla) přejímané normy (dokumentu), např. ČSN EN 2739, ČSN EN 60051,2;
3. U ČSN v oblasti elektrotechniky přejímajících druhé nebo další vydání souběžně platných evropských nebo mezinárodních norem, např. ČSN EN 60335-2-16 ed.2;
4. V případě, že ČSN přejímá dokumenty, např. HD nebo QC, označení těchto dokumentů (značka a číslo) není součástí označení ČSN. Na titulní straně těchto ČSN se však uvádí údaj o shodnosti ČSN s přejímaným dokumentem, např. eqv. HD 609 S1:1995.

2. Třídící znak

* Třídící znak je vyjádřen šestimístným číslem. Je uveden v závorce pod označením normy v případě, že není součástí označení normy. Tento třídící znak je rozhodujícím číselným údajem, podle kterého se normy zařazují a vyhledávají v seznamu.

3. Označení shodnosti s mezinárodní nebo evropskou normou

* Stupeň shodnosti *ČSN s mezinárodní nebo evropskou (popř. jinou) normou je vyjádřen zkratkami:
o „idt" (identická), tj. shodná v technickém obsahu, stavbě a členění,
o „eqv" (ekvivalentní), tj. shodná v technickém obsahu,
o „neq" (neekvivalentní), tj. rozdílná v technickém obsahu,
o „mod" (modifikovaná), tj. s dohodnutými odchylkami v technickém obsahu

4. Datum schválení a účinnosti nebo datum vydání a počátek platnosti

* U norem schválených do 15. května 1991 je uvedeno datum schválení (rok/měsíc/den) a datum účinnosti (rok/měsíc/den). U norem schválených po tomto datu je uvedeno datum vydání (rok/měsíc). Datum počátku platnosti (rok/měsíc/den) je v seznamu uvedeno u norem, na nichž je tento údaj výslovně uveden (u norem bez uvedení počátku platnosti nebo účinnosti, platnost počíná prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání).

5. Cenová skupina

* Cenová skupina vyjadřuje cenu normy podle tabulky.
V seznamu je uváděna pouze cenová skupina základní normy (nikoliv jednotlivých oprav, změn). Cenová skupina 99 informuje, že se jedná o samostatně neprodejnou normu. Tato norma je součástí sady norem. Normy do cenových skupin rozděluje ČSNI a normy jsou zařazovány podle náročnosti zpracování, obsahu, odborných korekcí a doprovodných prací při jejich přejímání do systému ČSN. Na požádání je dostupný jejich seznam.

6. Katalogové číslo

* Jedná se o jednoznačné identifikační číslo norem. Na normě je tištěno vlevo dole. V seznamu jsou uváděna katalogová čísla základních norem (nikoliv oprav, změn). Katalogová čísla je možno používat i pro objednávání norem. Nicméně toto katalogové číslo je přiřazováno jednotlivým normám edičním oddělením ČSNI. Pro uživatele nemá v podstatě žádný význam, protože k vyhledávání norem se používá téměř výhradně třídící znak (viz bod 2).

7. Zkratka ICS

* ICS - znamená International Classification for Standards (mezinárodní klasifikační systém norem), podle kterého jsou normy zařazovány v mezinárodním měřítku. Kódy ICS označené písmenem N byly zrušeny organizací ISO, ale mohou být uvedeny u starších ČSN.

8. Závaznost norem

* Problematika norem je řešena zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a zákona č. 102/2001 Sb. Hlava II - technické předpisy, normy a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů, v paragrafu 4, odstavci 1 se uvádí : „..Česká technická norma není obecně závazná.", odstavec 3 dále uvádí: „Česká technická norma (dále jen „norma")poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech." Přestože české technické normy nejsou obecně závazným předpisem, po jejich uvedení nebo uvedení odkazů na ČSN v právně závazném dokumentu, se tyto stávají součástí takového dokumentu a jsou tedy právně závazné.

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.