Vstupem do EU se prohloubil trend svazovat dotace s jednotkou plochy a odpoutávat je od produkce. Tento trend bude nadále pokračovat. V současnosti může chovatel poměrně jednoduchým způsobem čerpat následující dotace:
SAPS – Jednotná platba na plochu. Jedná se o částku v řádu 3 000,- Kč na 1 ha, jejíž vzestup by měl podle přístupových dohod ještě pokračovat. Termín pro podávání žádosti by měl být shodný s loňským, tedy do 15. 5. Podmínky pro získání dotace jsou 1) registrace zemědělské půdy v evidenci půdních bloků na místně příslušné Zemědělské agentuře (ZA), popíši dále a 2) hospodaření v souladu s Dobrými zemědělskými a enviromentálními podmínkami. Jednalo se prozatím o několik bodů dobrému hospodáři samozřejmých, které nám budou vbrzku trochu obohaceny. O tuto dotaci lze žádat s minimální výměrou 1 ha, je tedy takřka pro každého.
TOP – UP je pojem skrývající několik nadstavbových dotací vázaných na SAPS, jako jeho doplněk. Pomineme-li len a chmel, …, zbývají ovčákovi tři možnosti:
TOP – UP zemědělská půda – další přílepek cca 1 300,- Kč, poukazovaný na 1 ha.
TOP – UP přežvýkavci – platba přepočítávaná přes koeficient velké dobytčí jednotky (VDJ), pohupující se na hodnotách do 2 000,- Kč na VDJ, ovšem přiznaných v r. 2007. První dotace z našeho výčtu vázaná na něco jiného, než ha zemědělské půdy a současně naprosto odpoutaná od produkce ... tak nějak to v našem eurokocourkově bude časem vypadat.
TOP – UP ovce, kozy – další podpora těchto malých přežvýkavců, vyplácená dle skutečného stavu v červenci příslušného roku, ovšem ve výši pár stokorun na ks. Termín podání žádosti na TOP – UPy je shodný, 15. 5.
LFA Zde se dostáváme k zajímavější, ovšem nutnými podmínkami i bohatěji obloženější dotaci. Jedná se o příspěvek zemědělci hospodařícímu v některém pásmu mimoprodukčních oblastí. Tyto oblasti jsou celostátně vyhlášeny po katastrálních územích a obecně lze říci, že katastr s nadmořskou výškou do 400 m.n.m. sem pravděpodobně spadat nebude, nad 500 m.n.m. má skoro jistotu a mezi tím je slušná šance. Seznamy zařazení katastrálních území do LFA jsou k dispozici na ZA, internetu, … Dotace jsou odstupňovány dle jednotlivých pásem od necelých 3 000,- Kč na ha až přes 6 500,- Kč. Lákavá finanční částka je vyvážena pětiletým závazkem hospodaření v LFA, který ovšem není vázán na konkrétní pozemky. V loňském roce se LFA podávaly na společném formuláři se SAPS. Neoblaží-li nás „vrchnost“ změnou, zůstane i termín shodný.
AEO je zkratka poetického názvu Agroenviromentální opatření a zahrnuje několik dotačních titulů. Namátkou: zatravňování orné půdy, pěstování meziplodin, ekologické zemědělství a pro ovčáka nejzajímavější ošetřování travních porostů. Než skočíme na tento špek, je nutné si uvědomit, že s AEO vstupujeme do pětiletého závazku na konkrétní pozemky a případné sankce se za celé období sčítají. V konečném důsledku u hrubého porušení pravidel může dojít k vracení všech dotací za celé období včetně penále a to už může znamenat likvidaci podniku. (Totéž může nastat v případě hrubého nedodržení výměry, viz. níže). Odměnou jsou sazby v rozsahu necelých 2 000,- až přes 10 000,- Kč na ha, podle zvoleného programu a podmínek. Žádost se podává opět na místně příslušné ZA a opět ve stejném časovém režimu, v prvním roce „pětiletky“ o vstup do programu a výplatu, dále už jen o výplatu dotace, což prakticky znamená, že peníze uvidíte během jara roku následujícího … tak zhruba do roka a do dne, jako u Koziny.
Ekologické zemědělství je administrativně poměrně náročné, působí jako magnet na kontroly, nelze jej pouze „nastínit“ a zasloužilo by si samostatný příspěvek v budoucnu. Dotuje se hektar travních porostů částkou přes 2 000,- Kč, orná půda a zejména zelenina, vinice, sady, chmelnice jsou odměňovány mnohem více.
Národní platby Z tohoto balíčku je možné čerpat dotaci na ovci a kozu v kontrole užitkovosti, paušál na plemenného berana či kozla… Zapojovat zvířata do kontroly užitkovosti (KU) z důvodu získání dotace je nesmysl, protože tato pomáhá krýt poplatky s KU spojené. KU je záležitostí chovatelskou, plemenářskou. Dotace na plemeníky je zajímavější, pohupuje se v jednotlivých letech (hodně zhruba) kolem 10,- Kč na krmný den u berana (u kozla o něco více), takže poslouží i jako dobrý argument prodejce k získání zákazníka. Administrativa je zanedbatelná a nakoupené kvalitní zvíře mám v podstatě zaplatí, pokud nedražíme šampióna trhu. Bohužel se blýská na horší časy a národní dotace jsou první na odstřel. Tyto platby zprostředkovává Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR.
Poněkud na okraji zájmu je částečná úhrada neškodného odstranění kadáveru. Komu uhynula ovce, ten ví o jakou položku se jedná. Pokud si pamatuji, asanační služba účtuje asi 8,- Kč za kg odvezeného zvířete. Pomáhal jsem s nakladačem u uhynulého koně a tam již majitel vytahoval z peněženky tisícikoruny. (Paradoxem je, že na dvoukilové jehně musíte asanaci zavolat, zatímco dospělého koně lze zahrabat na zahradě – buď přeskočil rámec veterinárního zákona, mrška jeden, nebo ho tam někdo zapomněl napsat – asi to druhé.) Dotace umožní navrácení vložených prostředků ve výši do 5,- Kč na kg. Žádat je možné několikrát do roka, menší chovatelé využívají poslední termín 14. 10. za celý předchozí hospodářský rok. Záludností je nutnost být registrován jako podnikatel v zemědělské výrobě. Ze stejné kasy se přispívá na embryotransfer, testaci a některé další specifické záležitosti. Všechny tyto dotace ovšem nesou přívlastek „částečný“. Jsou proto vhodné tam, kde již padlo rozhodnutí z jiného důvodu, než je získání dotace a pomohou skutečné náklady částečně snížit.
Všechny výše popsané platby patří do kategorie dotací na úhradu nákladů a již řadu let jsou předmětem daně z příjmů, což někteří zemědělci a chovatelé dodnes nevědí! Existují i investiční dotace, které se nedaní, ale snižuje se o jejich výši vstupní hodnota pořízené investice. Rád bych pobídnul ovčáky, kteří plánují investovat, aby těchto investičních dotací z Operačního programu nebo s podporou PGRLF využívali. Není možné ovšem o nich podat „stručné pojednání“. Namísto několika listů žádosti se předkládají formou relativně složitějšího projektu.
Nyní již ke slíbené evidenci půdních bloků: Jedná se o záležitost uživatelskou, nikterak nesouvisející s vlastnickými právy v katastru nemovitostí. Na místně příslušné ZA si uživatel zaeviduje užívané pozemky a musí být schopen doložit právní důvod užívání (doklad o vlastnictví nebo nájmu). Žádná další omezení při registraci nejsou, ovšem o to hůř se tváří případná kontrola, která je schopna pozemek obchůzkou zaměřit a zkontrolovat oproti tomu, co žadatel deklaroval při přihlášení. Doporučuje se velkoryse vynechávat vydupaná místa, stromy a jiné objekty, o zapojených porostech dřevin a stozích předpředloňského sena nemluvě. Zanedbat lze liniové narušení do šíře 2 m (koleje, …) a plošné do cca 10 m2. Současné nafocení již dovoluje docela slušnou orientaci. Tolerance chyby výměry úředně měla být 3 %, ale jelikož v EU je to 5 %, „slevili jsme“. Někdy je i úředník člověk! Takto vzniklé mapy jsou pak podkladem a přílohou každé žádosti o dotace.
Mezi dalšími podmínkami většiny dotací je i určitá míra zatížení pozemků chovanými zvířaty. Nestačí ovšem zvířata ledajaká, musí být evidovaná v ústřední evidenci v Hradištku pod Medníkem. (Což stejně ukládá zákon. Je sice možné spekulovat o jeho protiústavnosti a myslím, že i úspěšně, ovšem jen tam, kde nečekáme na dotace jako na smilování.) Z důvodu určitého nepořádku v této instituci bývá mezi chovateli druhé písmenko slova Medník nahrazováno souhláskou „r“. S tím souvisí moje poslední doporučení: Neposílat vůbec nikam nic bez pořízení kopie! Lze se k ní kdykoliv vrátit a vše doložit. V případě potíží se lze obracet na regionální pracovníky této instituce v krajích, kteří se vesměs snaží chovatelům pomoci.
Závěrem znovu zdůrazňuji, že tento článek je orientační a nelze jej používat jako návod při vyplňování žádosti! Žádat o dotace se vyplatí a není to nic krkolomného. Pouze je nutné si udělat čas na zjištění a uvážení všech podmínek, případně si nechat poradit. Také bych varoval před spoléháním na rady pracovníků ZA. Nemohu proti nim říci křivé slovo, během své praxe jsem se nesetkal s nevstřícným postojem, ale poradenství není jejich náplní práce a v množství přijímaných žádostí ani být nemůže. Nemohou si udělat dostatek času na individuální a komplexní posouzení případu. Nelze jim pak mít za zlé, když neupozorní na nějakou překážku a „vženou“ žadatele do dotace, jejíž podmínky nesplňuje, nebo naopak zbytečně nevyplní zejména některý z TOP – UPů, na který by žádat mohl. S obojím jsem se už setkal, obojí škody jsou velké a zbytečné a odpovědnost za ně nese pouze žadatel. Zemědělské dotace, zejména v oblastech mimoprodukčních, se již staly neoddělitelnou součástí podnikání. Smekám před tím, kdo žije bez nich, ovšem žije tak naprosto zbytečně a pronásobením svého nároku „jen“ deseti lety by se určitě dopracoval k částce, která by mu vzala dech. I argument „jsem moc malý“ se dá většinou vyvrátit. Proto směle do útoku, neboť „vrchnost“ nám také nic nedaruje. Ani naše ani Bruselská.
Autor: Honza Kováč

Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.