Z vydaných zásad pro poskytování dotací pro rok 2017 Č.j.: 42202/2016-MZE-17251 vybíráme dotační tituly, které se týkají chovatelů ovcí a koz.
2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat
Účel:
na základě zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 154/2000 Sb.“) a vyhlášek MZe ČR, kterými se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb.,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.166/1999 Sb.“) zabezpečit udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
2.A.e. Kontrola užitkovosti (dále jen „KU“), výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování a kontrola dědičnosti (dále jen „KD“) užitkových vlastností a zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat
2.A.e.1) Kontrola užitkovosti
2.A.e.1.a) Podpora chovateli, jehož vyjmenovaná hospodářská zvířata jsou zařazena do KU, oprávněným osobám zajišťujícím KU.
- ovce a kozy,
u ovcí do 150 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
u koz a ovcí s prováděnou kontrolou mléčné užitkovosti do 300 Kč za 1 kus, zapojený v KU,
2.A.e.2) Výkonnostní zkoušky, kontrola dědičnosti, odhad plemenné hodnoty
2.A.e.2.i) Podpora chovateli na plemenného berana pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2016 do 31.8. 2017.
do 17 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.j) Podpora chovateli na plemenného kozla pocházejícího z chovu zapojeného v KU a zapsaného do PK s přiděleným ústředním registrem, chovaného v době od 1.9.2016 do 31.8. 2017.
do 20 Kč na jeden krmný den.
2.A.e.2.k) Podpora chovateli na plemenného berana nebo kozla s doloženou plemennou hodnotou, vybraného uznaným chovatelským sdružením do plemenitby prodaného a zařazeného v elitních třídách, v období od 1.9. 2016 do 31.8.2017
do 3 500 Kč/kus.
2. D. Nákup plemenných zvířat
Účel: v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů zlepšit genetickou hodnotu stáda skotu, ovcí a koz.
Předmět dotace:
a) nákup plemenných beranů a kozlů,
b) nákup plemenných jehniček a plemenných koziček.
Subjekt:
kupující chovatel - aktivní zemědělec ve smyslu článku 9 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013
Forma dotace:
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (dříve investiční).
Výše dotace:
do 3 000 Kč na jednoho nakoupeného plemenného berana, kozla,
do 1 200 Kč na jednu nakoupenou plemennou jehničku, kozičku. Dotace se poskytne při minimálním počtu 5 nakoupených jehniček nebo 3 nakoupených koziček
Poznámka:
V případě nahrazení stávajících samičích zvířat lze podporu poskytnout pouze na nahrazení zvířat, která nebyla registrována v plemenné knize.
V souladu s bodem 71 Pokynů musí žadatel před nákupem plemenných zvířat zaslat na příslušné uznané chovatelské sdružení vyplněnou předběžnou žádost (jejíž vzor je uveden v přílohové tabulce) a to způsobem, který určí příslušné uznané chovatelské sdružení, pro ovce a kozy je administrátorem Svaz chovatelů ovcí a koz, z.s., pro ovce plemene dorper je administrátorem Dorper Asociace CZ.
Náležitosti rozhodnutí – podmínky použití dotace:
Minimální doba podnikání s předmětem dotace je 4 roky od data vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Příjemce dotace nesmí požádat v průběhu roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, ani po dobu minimální doby podnikání o podporu PGRLF na stejný předmět dotace.
Příjemce dotace nesmí během minimální doby podnikaní předmět podpory prodat ani darovat.
V případě prodeje nebo darování předmětu dotace dříve než je stanoveno, vrátí příjemce dotace obdržené prostředky do státního rozpočtu. Úhyn, nařízená nutná porážka a náhrada zvířat v rámci prosté obnovy základního stáda samičích plemenných zvířat se nepovažuje za porušení Zásad.
Obsah žádosti:
a) identifikační údaje zpracované podle vzorových formulářů,
b) doklad o registraci podnikání – činnosti ve vztahu k předmětu dotace,
c) doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (smlouva o zřízení bankovního účtu, bankovní výpis předmětného účtu apod.),
d) doklad plátce DPH (doloží pouze plátce DPH),
e) kopie potvrzení o původu potvrzeného příslušným uznaným chovatelským sdružením, která jsou předmětem žádosti o dotaci,
f) kopie dokladu o koupi předmětného zvířete,
g) kopie dokladu o uhrazení zakoupeného předmětného zvířete,
h) v případě nahrazení stávajících samičích zvířat žadatel doloží seznam vyřazovaných kusů, potvrzený příslušnou osobou pro vedení ústřední evidence – Českomoravskou společností chovatelů, a.s. a zároveň potvrzený příslušným uznaným chovatelským sdružením, že stávající vyřazovaná zvířata nebyla zapsána v plemenné knize,
i) potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře kupujícího chovatele, že byly splněny všechny veterinární podmínky pro nákup předmětných zvířat uvedené ve výkladu dotačního programu. Originály veterinárních osvědčení, laboratorních vyšetření a prohlášení dle výkladu dotačního programu musí být uloženy u žadatele nejméně po dobu 4 let,
j) vyplněná přílohová tabulka,
k) velké podniky musí předložit hypotetický srovnávací scénář v souladu s bodem 72 Pokynů. Žadatel v žádosti popíše situaci, která by nastala v případě, že by podpora nebyla poskytnuta, včetně písemných dokladů, z nichž vychází. Žadatel doloží písemné doklady, informace a postupy používané žadatelem při hodnocení a schvalování investic příslušným orgánem žadatele nebo vnitřními dokumenty, kterými se řídí. Žadatel v projektu uvede průměrnou míru návratnosti realizovaných investičních projektů za poslední tři roky. Žadatel uvede srovnání návratnosti projektu s běžnou mírou návratnosti, kterou podnik uplatňuje na další investiční projekty podobného druhu,
l) údaje o velikosti podniku podle přílohové tabulky.
Výklad dotačního programu 2.D. Nákup plemenných zvířat
Podmínky a kritéria pro jednotlivá plemena ovcí a koz:
Podpora je poskytována zejména dle kapitoly 1.1.1.1. Části II Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020 a to konkrétně na náklady uvedené v bodu (146) a bodu (147) - týká se jen přirozené plemenitby.
II. Podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
c) plemenní berani a kozli plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha a jsou zapsáni do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikováni příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER (vybraných příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími do plemenitby),
d) plemenné jehničky a plemenné kozičky plemen, u kterých je v České republice vedena plemenná kniha, zapsané do hlavního oddílu plemenné knihy a oklasifikované příslušnými uznanými chovatelskými sdruženími ve výsledné třídě ER a EA.
Veterinární podmínky pro nákup plemenných beranů a kozlů, nákup plemenných jehniček a plemenných koziček:
- zvířata musí pocházet z hospodářství s uznaným statusem rizika z pohledu scrapie (zanedbatelné nebo kontrolované riziko) nebo v případě ovcí se jedná o zvířata s genotypem ARR/ARR. Tato podmínka platí i pro zvířata ze zahraničí, u kterých musí být výše uvedená podmínka potvrzena v certifikátu TRACES.
Zvířata splňují podmínky Metodiky kontroly zdraví.
Ovce pocházejí z prostého chovu Maedi-Visna (s výjimkou pro šumavskou ovci, která může pocházet s Maedi-Visna pozitivního chovu). Kozy pocházejí z hospodářství prostých artritidy a encefalitidy koz (CAE).
Berani přisunutí z chovů mimo území ČR jsou vyšetření na infekční epididymitidu beranů.
Zvířata musí být před přemístěním klinicky vyšetřena SVL s negativním výsledkem.
Pokud by byla zvířata dovezena ze zahraničí, musí mít kompletní platné veterinární osvědčení TRACES.

Tabulka dotace nákup


Zásady pro rok 2017


Používání cookies zavřít
Pomocí souborů cookie můžeme web přizpůsobit vašim potřebám. Jsou nutné pro správné fungování našeho webu.
Můžeme vám díky nim také zobrazovat přizpůsobené nabídky a propagační akce na našich stránkách. Prohlížením webu s nimi souhlasíte. Nad vším máte samozřejmě kontrolu. Soubory cookie můžete kdykoli spravovat či vymazat ve vašem prohlížeči.