Z fotogalerie...

  • Stánek OVEKO
  • Výkup vlny
  • Výkup jatečných jehňat

Výroční zprávy

Rozbor činností za rok 2008 a podnikatelský záměr na rok 2009
.
.
Zpracoval : Ing. Richard Konrád

Rozbor činností za rok 2008

Hlavním úkolem vedení firmy bylo nadále pokračovat v obchodní činnosti zaměřené na výkup jatečných jehňat a kůzlat, brakových ovcí a výkup ovčí vlny. Velmi důležitou činností bylo pro firmu zajištění a zdokonalování chodu střediska Zlobice (pronajatý bývalý vojenský prostor od obce Malhostovice).
Obchodní činnost byla zaměřena hlavně na vývozy živých jatečných jehňat a to převážně do Rakouska, jeden kamion jehňat byl vyvezen do Dánska.
Tuzemský obchod se stále nedaří naplňovat, jak by bylo potřeba. Navázána byla velmi dobrá spolupráce s jatky Toro Hlavečník, patřící společnosti Chovservis, a.s. Z tuzemských odběratelů je to však jediný partner, který jehňata pravidelně odebírá (dodáno cca.650 kusů jehňat ,z toho
300 kusů v období Velikonočních svátků. Ostatní tuzemské dodávky jsou spíše ojedinělé, a to hlavně v jarním období, kdy jehňata na trhu nejsou. Podnikatelský záměr s rozvozem jehněčího masa do restauracích a hotelů se zatím nepodařilo realizovat pro jeho náročnost, vysoké náklady a hlavně nepravidelný a velmi malý zájem oslovených partnerů.
Zobchodovalo se 3.860 kusů jehňat, což je skoro o jeden tisíc kusů méně než v roce 2007. Důvodem menšího počtu zobchodovaných jehňat byla nepříznivá zdravotní situace v ČR (katarální horečka ovcí). Z veterinárních důvodů se nedalo obchodovat v živém s Rakouskem, a také následná vakcinace jehňat obchodní činnost velmi zkomplikovala. Průměrná roční cena vykoupených jehňat činila 38,- Kč za kilogram živé váhy. Průměrná hmotnost jehňat byla 37,5 kg.
Vlny se v roce 2008 vykoupilo od chovatelů přes 35 tun. Koncem roku se však obchod s vlnou zastavil. Vlnu jsme vyváželi do Německa za účelem zpracování vlny do tepelných izolací. Nepodařilo se již prodat cca.8 tun, které nám zůstaly na skladě. Důvodem této situace je dovoz vyprané a slisované vlny do Evropy z Jižní Ameriky a to v ceně 1,4 EURO za kilogram. Výše této ceny způsobilo, že naše surová vlna se stala v podstatě neprodejnou. Na základě této situace jsme museli přijmout rozhodnutí o zastavení výkupu vlny. Budeme čekat, jak se situace s vlnou bude dále vyvíjet . Výkupní cena, která se chovatelům platila byla v rozmezí od 8 do 14 Kč dle sortimentu a kvality.
Obchodní činnost je zajišťována pracovníky na dohody o provedení práce, jejichž mzda je vyplácená dle výsledků jednotlivých obchodních případů.
Areál Zlobice zajišťoval v provozu pan Štěpánek, jako správce areálu včetně zajištění chovného stáda ovcí (80 bahnic) a plemenného stáda búrských koz (20 koz), který je jediným trvalým zaměstnancem společnosti. Koliba je otevřena v režimu víkendového provozu, který je zajišťován zaměstnanci na dohody o provedení práce. Během roku probíhaly v areálu významné chovatelské a vzdělávací akce – Ovenálie 2008, kurz střihačů, kurz na spřádání vlny, aukce plemenných beranů a kozlů a další společenské a naučné akce. Ekonomika areálu je závislá na tržbách z pořádaných akcí, z části je závislá na státních podporách. Náklady na chod areálu se pohybují kolem 2 milionu korun.

Hospodaření firmy za rok 2008

Hospodaření firmy v roce 2008 skončilo účetní ztrátou – 254.084,- Kč. Ztráta je způsobená vyčíslenými doplatky na daň z příjmu právnických osob za rok 2004 – 99.960,- Kč, za rok 2005 – 79.300,- Kč, silniční daň za oba roky 2.900,- Kč a doplatek DPH za oba roky ve výši 47.582,- Kč, které vyčíslil po provedené kontrole FÚ Brno. Po započtení přeplatků jsme celkem zaplatili 219.625,- Kč. Hospodářský výsledek také negativně ovlivnily kurzovní ztráty, které dosáhly čísla 45.003,50 Kč. Nebýt těchto negativních jevů, které vedení společnosti nemohlo předvídat, hospodaření by skončilo ziskem 10.544,50 Kč. Odpisy ZP a chovného stáda realizovány nebyly.
Pohledávky společnosti za rok 2008 jsou pouze dvě ve výši 5.665,- Kč. Je to za prodané kůže Snaha Brtnice (2.785,- Kč) a za prodanou vlnu Družstvu Romey (2.880,-Kč).
Pohledávky za rok 2007 činí 80.474,- Kč. Tři pohledávek jsou ještě za plemenářské služby, které společnost chovatelům zajišťovala. Budou řešené zápočty z dotací, které chovatelé na konci roku dostávají od Mze. Z obchodní činnosti jsou pouze dvě pohledávky (Teos,s.r.o.- 12,691,- Kč- doplatek faktury, Autojeřáby s.r.o.- 45,252,- Kč). Pohledávky jsou předané právní kabceláři JUDr.Filipa k soudnímu vymáhání.
Pohledávky za rok 2006 jsou UNO Viva Trading ve výši 674,083,- Kč, tato pohledávka je řádně přihlášená do konkurzního řízení, je také řešena policií ČR, naši společnost zastupuje JUDr.Filip.
Pohledávka za firmou Asyja Fleisch z Rakouska ve výši 361,558,- Kč je po důkladném rozboru s naší právní kanceláří v podstatě nevymahatelná. Firma v Rakousku je v konkurzu bez majetkového jištění. Naše právní kancelář doporučuje tuto pohledávku soudně nevymáhat.
Poslední pohledávka je za Družstvem Romey ve výši 38,275,- Kč, bude řešena s jednatelkou družstva Ing.Látalovou.
Závazky vůči našim klientům nejsou žádné, takže naše společnost nedluží nikomu ani jednu korunu.

Plán činnosti firmy na rok 2009

Obchodní činnost :
Obchodní činnost bude realizována ve stejném objemu jako v roce minulém, což znamená cca. 3500 až 4000 kusů jatečných jehňat a kůzlat. Cílem zůstane snaha zajistit pravidelný tuzemský odbyt, v době větší nabídky budou realizovány vývozy jehňat do zahraničí.
Dalším cílem firmy bude efektivní spolupráce s ostatními subjekty zabývajícími se obchodními aktivitami na úseku chovu ovcí a koz. Obchod s vlnou je do vyřešení situace v Evropě zatím zastaven. Budeme mapovat, jak se situace bude vyvíjet.

Areál Zlobice :
Byla zpracována studie pro realizování projektu „Rekonstrukce a rozvoj přírodního areálu Zlobice“, kterou zpracoval Ing.Oldřich Výleta. Tento projekt na Zlobici by bylo možno realizovat ve spolupráci mezi SCHOK v ČR jako neziskové organizace a Mikroregionem Čebínka sdružení přilehlých obcí. Studie bude sloužit jako podklad k územnímu rozhodnutí. Možnost čerpání dotace z evropských fondů na takto zpracovaný projekt je až do výše 90 % nákladů. Naše společnost by byla pověřena zajištěním provozu celého areálu.
Studie řeší kompletní přestavbu budov v areálu na ubytovací zařízení, přestavbu Koliby na plnohodnotně vybavenou restauraci, dobudování inženýrských sítí, včetně cest a parkoviště. Náklady představují částku kolem 30 mil.Kč. Projekt řeší také výstavbu zpracovny a výrobny jehněčího masa a kozího i ovčího mléka, kde nákladová položka je cca. 20 mil. Kč. Z těchto čísel vyplývá, že projekt by musel být realizován na etapy. Dalším bodem v realizaci projektu bude dohodnout se s majitelem areálu – obcí Malhostovice na dalším postupu přípravy realizace tohoto projektu, včetně vyjasnění nájemních vztahů.
Celý areál střediska spravuje správce p.Štěpánek, který má na starosti i stádo ovcí a koz. Počítáme s počtem okolo 80 kusů bahnic. Postup šlechtění bude zaměřen na převodné křížení s berany plemene suffolk. Stádo je zapojeno do kontroly užitkovosti.
U koz, kde se již kontrola užitkovosti provádí, zatím chováme dva plemenné kozly a deset koz plemene koza búrská, a dest kusů kříženců s búrskou kozou. Postupně plánujeme zvýšit stav zvířat vlastním odchovem na počet asi 20 koz se stoprocentním podílem krve plemene búrské kozy. Konečnou realizací šlechtění u koz bude prodej plemenného kvalitního materiálu.

Plánované akce na Zlobici v roce 2009:
24.-25.1. Nepálské dny
28.2, Masopust
11.4. Velikonoce
30.4. Čarodějnice
2.5. NT plemenných beranů a kozlů
30.5. Dětský den
11.-19.7 Kurz na zpracování vlny
15.-16.8. Ovenálie + celostátní výstava ovcí a koz
12.9. NT plemenných kozlů
24.10. NT plemenných beranů
21.11. Zabíjačka
5.-6.12. Advent

Řízení firmy pro rok 2009

Firma má v zaměstnaneckém poměru pouze jednoho zaměstnance a to správce areálu na Zlobici.
Funkce ředitele je obsazena, ale na vedlejší pracovní poměr. Pracovníci zajišťující obchodní činnost budou najímáni na jednotlivé obchodní případy formou dohod o provedení práce. Do této činnosti budou zapojení všichni šlechtitelé a zootechnici pracující pro SCHOK na úseku šlechtění ovcí a koz. Stejným způsobem budou zajištěni pracovníci v Kolibě.
Vedení účetnictví zajistí firmě na základě platné smlouvy SCHOK v ČR.

Závěr

Můžeme konstatovat, že společnost je stabilizovaná. Hlavním úkolem zůstává pomoci chovatelům zobchodovat produkci jatečných jehňat a kůzlat. Ne vždy se to daří, velmi záleží na seriozní komunikaci mezi našimi obchodníky a chovateli. Je nutné si však také uvědomit, že těžko může naše společnost ovlivnit cenový vývoj této komodity na trzích v rámci celé EU.
Chceme také vybudovat areál na Zlobici, kde je cílem z tohoto areálu vytvořit baštu ovčáctví a kozařství v České republice.

SCHOK, Ptašínského 5, 602 00 Brno, tel.: 541 243 481,
e-mail: info@schok.cz
SCHOK © 2009 2010 2011 2012
created by inux & design by virtual world