Z fotogalerie...

 • Stánek OVEKO
 • Výkup vlny
 • Výkup jatečných jehňat

Uvodní stránka

Akciová společnost OVEKO a.s., byla založena 28. června 2000 jako dceřinná společnost Svazu chovatelů ovcí a koz v České republice. Společnost byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 3342. Sídlo společnosti je Brno, s adresou pro doručování - Ptašínského 5, 602 00 Brno.

Společnost má za úkol naplňovat tyto úkoly a služby pro cca 1500 farmářů, kteří jsou členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR:

 • Naplňovat jednotlivé úkoly a poslání Svazu chovatelů ovcí a koz
 • Hájit zájmy svých akcionářů, tj. Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR a jednotlivých farmářů
 • V plemenných chovech ovcí a koz zajišťovat kontrolu užitkovosti a kontrolu dědičnosti zvířat
 • Obchodovat se zvířaty (plemenná a jatečná)
 • Obchodovat s dalším zbožím (chovatelské potřeby, krmiva, doplňkové látky)
 • Zabývat se poradenskou a konzultační činností (zejména v oblasti výživy, managementu stáda a technologií)
 • Zajišťovat sestavování a vlastní realizaci jednotlivých faremních podnikatelských záměrů

  Hlavním předmětem obchodní činnosti společnosti OVEKO a.s. jsou jatečná a chovná zvířata (jehňata, kůzlata, ovce a kozy), které pocházejí z produkce jednotlivých chovatelů začleněných do Svazu chovatelů ovcí a koz v rámci České republiky.

  Předmětem obchodní činnosti jsou ale i jiné výrobky pocházející z produkce našich chovatelů, tj. ovčí a kozí mléko, sýry, vlna a další produkce zemědělské farmy, včetně ostatních druhů hospodářských zvířat. V roce 2003 se činnost firmy rozšířila i o zahraniční obchod a společnost OVEKO a.s. se stala nejvýznamnějším vývozcem komodity jehněčí a skopové maso.
  .
  P O Z V Á N K A
  na řádné jednání valné hromady akciové společnosti OVEKO a.s., se sídlem Ptašínského 5, 612 00 Brno, IČO 26 21 76 78, která se bude konat ve středu dne 28. června 2017 od 10.00 hodin v zasedací místnosti ASZ ČR, Samcova 1,
  110 00 Praha 1
  Představenstvo akciové společnosti Oveko a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, a to s následujícím pořadem:
  1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2) Volba orgánů valné hromady (předsedy, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů)
  3) Změna stanov společnosti v návaznosti na změnu legislativy a přechod na monistický systém, návrh usnesení: „Stanovy společnosti se nahrazují novým úplným zněním jak níže následuje…“, návrh nového znění stanov je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době do 27. 6. 2017;
  4) Volba členů správní rady společnosti v návaznosti na přechod na monistický systém, navrženi: Ing. Vít Mareš, Ing. Tomáš Klíma, Ing. Radek Svoboda, MVDr.Jan Sedlák, Ing. Richard Konrád
  5) Zpráva o činnosti představenstva společnosti za rok 2016
  6) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2016
  7) Zpráva člena představenstva společnosti za rok 2016, včetně projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a podnikatelského záměru na rok 2017
  8) Diskuse
  9) Závěr valné hromady
  Prezentace akcionářů je od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Při prezentaci prokazuje akcionář svoji totožnost platným občanským průkazem. V případě zastupování akcionáře jinou osobou, musí zástupce předložit plnou moc a platný občanský průkaz.
  Každý akcionář si hradí sám náklady spojené s účastí na valné hromadě.

  V Brně, dne 26.5. 2017

  Ing. Radek Svoboda
  předseda představenstva společnosti
  za představenstvo

  Příjezd do místa konání valné hromady: Asociace soukromého zemědělství ČR, kde je také kancelář SCHOK z.s. (Samcova 1), se nachází vedle Petrského náměstí. Nejlepší dopravní spojení: stanice metra „C nebo B“ Florenc a pak dále pěšky směrem k obchodnímu domu Bílá labuť, odbočit vpravo do ulice Biskupská, kterou projdete (kostel Sv.Petra je po pravé straně) a jste přímo u ulice Samcova.
  Parkování je možné na parkovišti u Ministerstva zemědělství.

 • SCHOK, Ptašínského 5, 602 00 Brno, tel.: 541 243 481,
  e-mail: info@schok.cz
  SCHOK © 2009 2010 2011 2012
  created by inux & design by virtual world